Menü Bezárás

Általános közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

(I.) Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám: 15441049-2-13
Bankszámlaszám: 11742094-15441049
Postai cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefonszám: 06-27/314-814,
E-mail:
Web: www.gh-vac.hu
További kapcsolati adatok: Hivatal dolgozói

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Szerda: 7:00 – 16:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 12:00

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Alapító okirat: letöltés.

Szervezeti működési szabályzat: letöltés.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Hivatalvezető: Belencsák Ágnes
E-mail:
Mobiltelefon: +36-30/870-2891

Mb. gazdasági vezető: Majorné Pál Katalin
E-mail:
Mobiltelefon: +36-30/870-2896

———————————————————————————————–

Élelmezésszervező: Tóthné Hornyák Szilvia
E-mail:
Telefon: +36-30/931-9583

Pénzügyi csoportvezető: Greco Borbála
E-mail:
Telefon: +36-30/903-9636

Pénzügyi csoportvezető: Dévényi Zoltánné
E-mail:
Telefon: +36-30/526-5628

Élelmezésvezetők:

Bucsek Sándorné
E-mail:
Telefon: +36-30/535-3753

Hugyecz Hajnalka
E-mail:
Telefon: +36-30/486-2159

Klinger Katalin
E-mail:
Telefon: +36-30/235-0403

Kunné Kurali Katalin
E-mail:
Telefon: +36-30/297-5224

Pásztor Andrea
E-mail:
Telefon: +36-30/517-5159

Zsírosné Saskó Anikó
E-mail:
Telefon: +36-30/486-0798

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Tóthné Hornyák Szilvia
E-mail:
Telefon: +36-30/931-9583

Greco Borbála
E-mail:
Telefon: +36-30/903-9636

Dévényi Zoltánné
E-mail:
Telefon: +36-30/526-5628

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Szerda: 7:00 – 16:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 12:00

(I.5. -tól I.10. pontig nem releváns.)

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Vác Város Önkormányzat, mint alapító
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: +36-27/513-400

(II.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

SZMSZ: letöltés.

Ügyrend: letöltés.

(II.2. -tól II.4. pontig nem releváns.)

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Alapító okirat: letöltés.

Élelmezési szabályzat: letöltés.

(II. 6. -tól II. 9. pontig nem releváns.)

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

https://gh-vac.hu/hirdetmenyek/

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

https://gh-vac.hu/palyazatok/

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

https://www.vac.hu/docs/kt_eloterj_ellenorzesi_1.pdf
2024. évi ellenőrzési terv

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Élelmezési szabályzat: letöltés.

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adata.

(II.16. -tól a II.25. pontig nem releváns.)

(III.) Gazdálkodási adatok

III. 1 . A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Elemi költségvetés: letöltés

Éves költségvetési beszámoló: letöltés

Mérleg: letöltés

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Vezetők létszáma: 11 főÖsszes bér:  5 673 000,- Ft
Egyéb dolgozók létszáma: 99,5 főÖsszes bér: 30 130 617,- Ft
Összesen: 110, 5 főMindösszesen: 35 803 617,- Ft
  

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű szerződésekről: letöltés

III.8. Közbeszerzési információk

Hirdetmény:

Közbeszerzési terv: letöltés